KRZYMOWSKI advokater.

News

26 mars 2024

Intervju i Dagens Industri om M&A och tvister

KRZYMOWSKI träffade Dagens Industri i ett samtal om företagsförvärv och det ökande antalet tvister i anledning av transaktioner.

6 mars 2024

Ny bok om servitut

Amelia Krzymowska har gett ut sin andra bok om servitut. I boken ”Servitut – att bilda servitut” redogörs för möjligheterna och förutsättningarna för att bilda avtalsservitut och officialservitut/förrättningsservitut, för olika praktiska syften och ändamål.

13 februari 2024

Paneldiskussion om företagsförvärv

KRZYMOWSKI. har haft nöjet att delta i seminariet om "Företagsförvärv - möjligheter och lärdomar" organiserat av Svensk-Polska Handelskammaren. Adriana Krzymowska Larsson talade om hemligheterna bakom framgångsrika företagsförvärv och hur man undviker misslyckanden.

8 januari 2024

Svensk-Polska handelskammaren

Vi är glada och stolta över att vara en del av Svensk-Polska Handelskammaren.

20 november 2023

Bygglov undanröjs

En fastighetsägare upptäckte att byggnation påbörjats på granntomterna. Vid närmare efterforskning visade det sig att en exploatör förvärvat flera tomter, sökt och beviljats bygglov av större byggnationer, utan att fastighetsägaren fått information om bygglovsansökan. Av detta skäl hade även överklagandefristen passerat, bygglovet vunnit lagakraft och byggnader uppförts.

7 november 2023

Debatt: Öka fastighetsmäklarnas kunskap om penningtvätt

I dag skriver Antonia Krzymowska om behovet av fortbildning för fastighetsmäklare i Dagens Juridik. Bakgrunden är att Finanspolisen funnit att fastighetsbranschen är en attraktiv marknad för penningtvätt och Fastighetsmäklarinspektionen i en tematisk tillsyn konkluderat att mäklarnas kunskaper och förmåga att förhindra penningtvätt är bristfällig.

3 november 2023

Artikel i Fastighetsvärlden: Ansvar i hyresförhållanden

Vad händer när andrahandshyresgästen vägrar flytta, trots att förstahandshyresavtalet har upphört? Hyreslagen ger ingen vägledning i frågan.

5 oktober 2023

Artikel: Servitut som hinder för bygglov

I somras prövade HD om ett servitut kan utgöra hinder för beviljande av ett bygglov och fann att så är fallet, men endast i särskilda fall. I det senaste numret av Juridisk tidskrift (nr 1 2023/24) analyserar Amelia Krzymowska HDs avgörande och konkluderar bl.a. att det som fastighetsägare i vissa fall kan vara positivt att bevaka sin servitutsrättighet i detaljplane- och bygglovsärenden.

7 juli 2023

Artikel i SkatteNytt: Avyttring genom förändring

I våras kom Högsta förvaltningsdomstolen med ett avgörande i vilket det konstaterades att ett gäldenärsbyte utgör en avyttring som utlöser beskattning för den tidigare gäldenären (HFD 2023 ref. 12). Domen innebär att gäldenärsbyten medför en sådan förändring av fordringar att den ursprungliga fordran upphör att existera och ersätts med en ny.

12 juni 2023

Föredrag i Uppsala om kommersiell hyra

Varje år arrangerar Institutet för Fastighetsrättslig Forskning (IFF) vid Uppsala universitet "Nyttjanderättens- och hyresrättens dag". I år hade Amelia Krzymowska och Antonia Krzymowska nöjet att tala om trender och strategiska överväganden i kommersiell bostadshyra i kölvattnet av den senaste rättsutvecklingen.

27 april 2023

KRZYMOWSKI på Fastighetsdagen i Göteborg

KRZYMOWSKI deltog på den av Fastighetsvärlden arrangerade Fastighetsdagen 2023 i Göteborg och talade om presumtionshyror och andra aktuella hyresrättsliga frågor.

21 mars 2023

Webcast om befintligt skick

Idag bjöd professor Christina Ramberg in Antonia Krzymowska till sin webcast på Blendow Lexnova för att prata om friskrivningsklausulen "befintligt skick". Vad betyder egentligen befintligt skick?

15 februari 2022

Två miljoner i sanktionsavgift för mäklare

I ett nyligen meddelat beslut har Länsstyrelsen funnit att en företagsmäklare begått allvarliga överträdelser av penningtvättsregelverket och ålagt bolaget att erlägga en sanktionsavgift om två miljoner kronor.

6 april 2021

Registreringskrav införs i juli

Regeringen har nu presenterat propositionen 2020/21:119 En ny fastighetsmäklarlag – förstärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen. Lagförslaget innebär att vissa företagsmäklare blir registreringsskyldiga. De mäklare som förmedlar hyresrätter till lokaler med en månadshyra som överstiger motsvarande 10 000 euro ska registreras hos Fastighetsmäklarinspektionen. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

8 februari 2021

Registreringskrav för vissa företagsmäklare

Regeringen föreslår införandet av en ny registreringskategori enligt fastighetsmäklarlagen, "särskild registrering för hyresförmedlare". Den mäklare som förmedlar en lokalhyresrätt med en månadshyra som överstiger motsvarande 10 000 euro blir skyldig att registrera sig hos Fastighetsmäklarinspektionen.

17 februari 2020

Vikten av att ingå avtal med rätt personer

Tingsrätten: En IT-chef hade inte behörighet att för ett företags räkning ingå avtal om köp av it-system. Frågan om vem som är behörig att ingå avtal ska alltid undersökas.

22 februari 2018

Inte svartmäkleri: Mäklare frias vid förmedling av aktier

Företagsmäklaren åtalades och dömdes i tingsrätten för oregistrerad fastighetsförmedling vid uppdrag som avsåg förmedling av andelar av fastighetsägande bolag. Hovrätten friar nu mäklaren - förmedling av andelar utgör inte fastighetsförmedling.

29 mars 2017

Lagförslag: Inget registreringskrav

Efter att Krzymowski på uppdrag av Sveriges Företagsmäklares Riksförbund avstyrkt förslaget om registreringskrav för företagsmäklare, backar nu regeringen.

16 januari 2017

Skadeståndsklausuler i mäklaruppdraget

Fördelarna med skadeståndsklausuler i mäklares uppdragsavtal diskuteras i syfte att undvika risken att arvodet förhandlas ned efter uppdragets fullgörande.

7 februari 2016

Företagsmäklare döms för förmedling av aktier

Mäklaren förmedlade överlåtelsen av ett fastighetsägande bolag. I annonsen marknadsfördes enbart bolagets fastighet. Överlåtelsen som senare kom till stånd avsåg aktierna i det fastighetsägande bolaget. Hovrätten fann att mäklaren genom att i annonsen marknadsföra en fastighet har förmedlat fastighet i strid med registreringsskyldigheten i fastighetsmäklarlagen. Påföljden bestämdes till dagsböter.

28 december 2015

Företagsmäklare får inte förmedla fastigheter

Högsta domstolen har funnit att företagsmäklare inte får förmedla fastigheter utan registrering enligt fastighetsmäklarlagen. Det är utan betydelse att fastigheten ingår som en tillgång i ett förmedlat inkråm.

12 juni 2015

Handpenning var deponerad

Mäklaren hade mottagit delbetalning/handpenning på sitt klientmedelskonto samt kvitterat mottagandet av den samma. Såväl tingsrätten som hovrätten fann att ett depositionsavtal därmed skulle anses ha träffats mellan mäklaren, säljaren och köparen. När köpet sedan kom att återgå på grund av ouppfyllda villkor i köpeavtalet, skulle köparen därför vända sig till mäklaren - och inte säljaren - med krav om återbetalning av delbetalningen.

4 maj 2015

Hyresvärd ska ersätta restaurang med 136 mkr

Hyresvärden sa upp restaurangbolagets hyreskontrakt till upphörande till avtalstidens utgång. Hovrätten finner nu att hyresvärden ska ersätta restaurangbolaget för dess rörelseskada med 136 miljoner kr i enlighet med 12 kap. 58 b § jordabalken.

30 mars 2015

Hävning av mäklaruppdrag var obefogad

Uppdragsgivaren hade med åberopande av väsentligt avtalsbrott hävt mäklaruppdraget. Hovrätten fann att uppdragsgivaren inte hade förmått styrka att mäklaren väsentligen åsidosatt sina förpliktelser enligt uppdraget. Hävningen befanns således vara obefogad och skadeståndsgrundande. Företagsmäklaren fick rätt till skadestånd motsvarande mäklarprovisionen.

2 november 2014

Standardvillkor i mäklaruppdraget

Hovrätten fann att en klausul om förlängning av uppdraget vid utebliven uppsägning är inte oväntad eller särskilt betungande i ett förmedlingsuppdrag mellan två näringsidkare. Förmedlingsuppdragets allmänna villkor på blankettens baksida ansågs således utgöra avtalsinnehåll, trots att uppdragsgivaren inte faktiskt tagit del av dessa.

15 februari 2014

Uppdrag genom konkludent handlande

Uppdragsgivaren förpliktades att utge provision om drygt 2,5 mkr till mäklaren. Det passiva och konkludenta handlandet ansågs av rätten utgöra grund för att uppdrag förelegat.

2 november 2013

Hänvisning till allmänna villkor var tillräckligt

Hänvisning i förmedlingsuppdraget till allmänna villkor innebar att villkoren ansågs utgöra avtalsinnehåll. Företagsmäklaren hade rätt till provision.

16 augusti 2013

Förtida uppsägning av företagsmäklaruppdrag

Förtida uppsägning av mäklaruppdraget utgjorde ett skadeståndsgrundande avtalsbrott. Företagsmäklaren hade rätt till full ersättning motsvarande provision.

7 juni 2012

Företagsmäklaren fick rätt till provision vid hävt köp

Köparen av en hotellrörelse hävde köpet innan dess att hyresvärden hade tagit ställning till en transport av hyresavtalet. Mäklaren fick rätt till full provision, trots att överlåtelseavtalets villkor om hyresvärdens medgivande inte hade prövats.

26 februari 2012

Moms på förmedling av aktieöverlåtelser

Skatteverket har publicerat ett klargörande i frågan om ställningstagandet från augusti 2011.

21 oktober 2011

Ändring av lokalens anvädningsområden

En hyresgästen har en viss, om än begränsad, möjlighet att ändra lokalens användningsområde enligt 12:23 JB. Syftet med ändringen får inte vara att kringgå 12:36 JB.

17 oktober 2011

Vad händer med handpenningen vid hävt köp?

Handpenning vid hävt köp har visat sig vara en inte helt okomplicerad fråga för verksamma mäklare. Praxis på området tyder på att mäklaren kan ställas till svars för felaktigt utbetald handpenning – trots att mäklaren varit i god tro angående utbetalningen.

20 juli 2011

Skälig mäklarprovision

Skälig mäklarprovision fastställdes till tre procent av köpeskillingen när denna uppgick till 36 miljoner kronor.

SV / ENG