KRZYMOWSKI advokater

Expertis


Tvistlösning

Vi biträder företag, myndigheter och organisationer i tvister i allmänna domstolar och skiljeförfaranden. Våra uppdrag har bland annat innefattat biträde vid komplexa tvister inom företagsförvärv, fastighet, kommersiella avtal och tjänster samt företagande. Exempel på frågor som vi återkommande arbetar med är rådgivares ersättningsrätt och skadeståndsansvar, kommersiell hyresrätt, överprövning av av detaljplaner och bygglov samt hävnings-, prisavdrags- och skadeståndstvister vid företagsförvärv.

Arbetet innefattar ofta rådgivning i ett inledande skede med bland annat strategiska överväganden, positionering och riskanalyser. Vi tillhandahåller även oberoende bedömningar i anslutning till tvister.


Transaktioner

KRZYMOWSKI biträder löpande i företagsöverlåtelser och fastighetstransaktioner. Vi har lång erfarenhet av att bistå med rådgivning avseende köp, försäljningar och omstruktureringar. Våra uppdrag har bland annat innefattat överlåtelser av fastighetsförvaltande bolag (kontorsfastigheter, samhällsfastigheter och flerbostadshus), bolag verksamma inom bygg- och fastighetstjänster, PR, företagstjänster, media samt hotell- och restaurang. Vi anlitas ofta i ett tidigt skede i transaktionen, vilket gör att vi kan bidra med mervärde redan i struktureringsfasen. Vi överser hela transaktionsprocessen och utarbetar tillsammans med klienten en effektiv försäljnings- och förvärvsstrategi.


Kommersiell hyresrätt

Vi arbetar med kommersiell hyresrätt och företräder regelbundet såväl hyresgäster som hyresvärdar vid upprättande och förhandling av komplexa hyresavtal, omförhandlingar och uppsägningar. Vi bistår även våra klienter med inventering och analyser av hyresbestånd för effektivisering och minimering av risker. Våra uppdrag omfattar alla typer av kommersiella hyresavtal inom kontor, industri, handel, hotell, specialfastigheter, samhällsfastigheter, lager m.m.


Hotell/restaurang

KRZYMOWSKI advokater har sina rötter i ett familjeföretag som för grundades 1988 och arbetade med transaktionsrådgivning särskilt fokuserat på hotell- och restaurang. Vi har förvaltat detta arv och företräder ägare inom hotell- och restaurangbranschen vid nyetableringar, överlåtelser och övriga verksamhetsanknutna juridiska frågor.


Second opinions och utbildning

Ibland behöver man goda råd. Vi utreder förutsättningar, förhandlar och skriver avtal eller biträder med utredningar av komplicerade rättslägen. Kunskap är tvisteprevention. Vi erbjuder därför kurser, seminarier och föreläsningar för att bistå företagsledningar i att minska risken för onödiga och kostsamma tvister.