KRZYMOWSKI advokater

Advokater och jurister

Adriana Krzymowska / Antonia Krzymowska / Amelia Krzymowska / Alfred Krzymowski

ADRIANA KRZYMOWSKA

Advokat och jur. dr

Advokat Adriana Krzymowska arbetar främst med avtalsrätt, skatterätt, hyresrätt och tvister som uppstår i samband med M&A. Hon rådger och företräder kommersiella aktörer i processer vid allmänna domstolar, skiljenämnd och förvaltningsdomstolar samt inför myndigheter. Adriana Krzymowska arbetar även med företagsbeskattning och rådgivning i anledning av strukturfrågor samt företags- och fastighetsöverlåtelser.

Advokat Adriana Krzymowska har en juristexamen från Stockholms universitet och en doktorsexamen i finansrätt från Stockholms universitet. Adriana Krzymowska har mångårig erfarenhet av att undervisa på universitet och högskolor samt på kurser och seminarier för företag.

Publikationer

Försäkringsdistributionslagen - en kommentar, Karnovs lagkommentar till lag (2018:1219) om försäkringsdistribution (JUNO)

Skattepliktiga överlåtelser i inkomstslaget kapital, Jure 2018 (akademisk avhandling)

Kapitel i: Guglielmo Maisto (red.), Taxation of Companies on Capital Gains on Shares under Domestic Law, EU Law and Tax Treaties, IBFD 2013

Kontakt

073 - 242 10 03

tillbaka upp

ANTONIA KRZYMOWSKA

Advokat och jur. dr

Advokat Antonia Krzymowska har en doktorsexamen i civilrätt från Stockholms universitet. Hon har mångårig erfarenhet av processföring i allmänna domstolar och i skiljenämnd och undervisar även kontinuerligt på universitet på jurist- och ekonomprogrammet.

Advokat Antonia Krzymowska företräder och rådger byråns klienter i tvister och andra förhandlingar i samband med M&A, förmedlingsrättsliga, hyresrättliga, bolagsrättsliga och avtalsrättsliga spörsmål. Hon är specialiserad på förmedlingsrätt, särskilt mäklarrätt.

Publikationer

Försäkringsdistributionslagen - en kommentar, Karnovs lagkommentar till lag (2018:1219) om försäkringsdistribution (JUNO)

SvJT 2019 s. 41, Obefogad hävning av uppdrag: Något om förmedlarens skada

Mäklarrättsliga principer vid företagsförmedling, Jure 2018 (akademisk avhandling)

JT 2014-15 nr 2 s. 419 ff., God försäkringsförmedlingssed – en mellanmansrättslig skyldighet även utanför uppdragsförhållandet

JP nr 1/2017 s. 79 ff., Ett mäklarrättsligt perspektiv på motocrossbanefallet: Konkludent ratihabition av betalning till annan än borgenären och fråga om fastighetsmäklarens upplysningsplikt

Kontakt

073 - 252 10 18

tillbaka upp

AMELIA KRZYMOWSKA

Advokat och jur. dr

Advokat Amelia Krzymowska arbetar främst med hyresrätt, allmänna fastighetsrätt, M&A, bolagsrätt, köprätt, fordringsrätt och annan avtalsrätt. Amelia Krzymowska rådger och företräder byråns klienter i strategiska och praktiska frågor om bolagsledning och projektledning samt vid förhandlingar och i tvister vid allmän domstol, skiljenämnd samt inför hyresnämnd och myndigheter.

Amelia Krzymowska har en doktorsexamen i civilrätt från juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Forskningen har avsett intresseavvägningar inom fastighetsrätten och särskilt de gränsdragningsfrågor och intresseavvägningar som uppstår på servitutsrättens område vid ogiltigförklaring av avtalsservitut, bildandet av förrättningsservitut, ändring och upphävande av servitut vid ändrade förhållanden eller på grund av att det hindrar ett plan- eller ändamålsenligt utnyttjande samt de möjligheter som finns till ekonomisk kompensation i dessa bildnings-, ändrings- och upphävandesituationer.

Advokat Amelia Krzymowska har undervisat på juristprogrammet vid Uppsala universitet samt på Lantmäteriprogrammet med juridisk inriktning vid Uppsala universitet.

Publikationer

JT 2021-22 nr 1 s. 193 ff., Omtolkning av officialservitut?

Servitut: En civil- och offentligrättslig bruksrätt, Jure 2020 (akademisk avhandling)

JT 2017-18 nr 2 s. 378 ff., En hyresgästs rörelseskada – tillämpning av det indirekta besittningsskyddet

Kontakt

076 - 919 33 88

tillbaka upp

ALFRED KRZYMOWSKI

Biträdande jurist

Jur. kand. Alfred Krzymowski arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden med särskilt fokus på tvistelösning. Han har en juristexamen från Stockholms universitet (2014) och har i samband med arbetet vid KRZYMOWSKI undervisat i affärjuridik vid Linköpings universitet och Stockholms universitet samt i skatterätt vid Kungliga tekniska högskolan. Alfred Krzymowski har därutöver genomfört notarietjänstgöring samt arbetat som beredningsjurist vid Attunda tingsrätt.

Kontakt

070 - 787 88 87

tillbaka upp