KRZYMOWSKI advokater

Verksamhetsområden

Tvistelösning

I kommersiella förhållanden uppstår ibland meningsskiljaktigheter. Vi företräder våra klienter i tvister inför domstol, skiljenämnd och i medlingsförfaranden.

Rådgivning och second opinions

Ibland behöver man goda råd. Vi utreder förutsättningar, förhandlar och skriver avtal eller biträder med utredningar av komplicerade rättslägen.

Utbildning

Kunskap = Tvisteprevention. Genom kurser, seminarier och föreläsningar hjälper vi företagsledningar att minska risken för onödiga och kostsamma tvister.


M&A

Med mångårig erfarenhet av företagsöverlåtelser rådger och biträder vi i alla delar av processen såsom avseende strategiska och strukturella frågor, due diligence, försäljnings- och köpavtal, finansiering samt integration efter tillträdet.


Skatt

Vi rådger och företräder klienter i domstol och inför Skatterättsnämnden frågor om inkomstbeskattning och mervärdesskatt. Vi har unik spetskompetens i komplicerade frågor kring överlåtelser av fastigheter, aktier och andra tillgångar.


Fastighetsrätt & hyresrätt

Inom fastighetsrätten arbetar vi främst med de frågeställningar som uppstår vid äganderättsövergångar och konflikter mellan rättighetsinnehavare samt vid fastighetsbildnings- och fastighetsreglering. Vi företräder klienter i hyresrättsliga tvister och inför hyresnämnd och rådger vid fastighetsutvecklingsprojekt m.m.


Kommersiella avtal

Våra avtal utgör ryggraden i många blomstrande företag. Vi inser hur viktigt det är med tydliga och säkra avtal för att minimera risker och maximera affärsnyttan. Därför hjälper vi våra klienter med att analysera befintliga avtal och förhandla fram nya avtal.


Mäklare/agenter/rådgivare

Vi är de enda juristerna i Sverige som specialiserat sig på skadestånds- och provisionstvister för mäklare, handelsagenter, kommissionärer och andra mellanmän. Vi vet vad vi pratar om.


Bolagsrätt

Vi stöttar entreprenörer i förverkligandet av sina visioner. Oavsett om det är en ägare eller flera hjälper vi klienter att bilda, anpassa, förvalta och expandera deras företag.


Arbetsrätt

Personalen är oftast den största tillgången ett företag har, men blir det fel kan det få stora konsekvenser. Vi hjälper arbetsgivare sköta relationerna med personalen korrekt och biträder om det uppstår konflikter.


Tillstånd m.m.

Ibland är det inte helt lätt att orientera sig i fråga om ett företags rättigheter och skyldigheter när en myndighet ställer krav. Vi rådger och företräder företag vid tillståndsansökningar samt överklagande av felaktiga myndighetsbeslut.


Skadestånd & försäkring

Med omfattande erfarenhet av skadeståndsrättsliga frågor bistår vi företag vid tvister i inom- och utomobligatoriska förhållanden samt i försäkringsfrågor och tvister.