KRZYMOWSKI advokater.

Aktuellt

5 oktober 2023

Artikel: Servitut som hinder för bygglov

I somras prövade HD om ett servitut kan utgöra hinder för beviljande av ett bygglov och fann att så är fallet, men endast i särskilda fall. I det senaste numret av Juridisk tidskrift (nr 1 2023/24) analyserar Amelia Krzymowska HDs avgörande och konkluderar bl.a. att det som fastighetsägare i vissa fall kan vara positivt att bevaka sin servitutsrättighet i detaljplane- och bygglovsärenden. Dessa typer av myndighetsbeslut kan inte upphäva en upplåten servitutsrättighet, men kan komma att få avgörande betydelse i en senare prövning om att upphäva rättigheten som sådan. Utgångspunkten har sedan gammalt varit att civilrättsliga förhållanden (d.v.s. t.ex. ett servitut) inte ska tillmätas vikt i en bygglovsprövning. I ett fall från 2021 har HD dock fastställt ett undantag om att civilrättsliga förhållanden ska kunna tillmätas vikt om det annars föreligger en risk för att det allmänna inte upprätthåller ett tillräckligt starkt skydd för enskildas rättigheter (en förstärkning av egendomsskyddet). Genom HDs nya avgörande förtydligas att servitut är sådana skyddsvärda rättigheter som omfattas av egendomsskyddet, men HD begränsar undantagets tillämpning till ”rena undantagsfall".

Läs gärna artikeln på: https://www.jt.se/content.asp?uid=141&nr=1&ar=2023/24 (för prenumeranter).