KRZYMOWSKI advokater.

Expertis

Krzymowski advokater grundades 2010. Vi arbetar med tvistlösning, transaktioner och rådgivning. Vi företräder företag, företagsledningar, statliga institutioner, kommuner och ibland även privatpersoner med frågor kring ägande, förvaltning och försäljning av företag och fastigheter.

Vi har våra rötter i ett familjeföretag som grundades 1988 och arbetade med transaktionsrådgivning, ett arv som vi har förvaltat och utvecklat.

01

Tvistlösning

Vi biträder företag, myndigheter och organisationer i tvister i allmänna domstolar och skiljeförfaranden. Våra uppdrag har bland annat innefattat biträde vid tvister inom företagsförvärv, fastighet, kommersiella avtal, hyra och tjänster samt företagande. Exempel på frågor som vi återkommande arbetar med är rådgivares ersättningsrätt och skadeståndsansvar, kommersiell hyresrätt, överprövning av detaljplaner och bygglov samt hävnings-, prisavdrags- och skadeståndstvister vid företagsförvärv.

Arbetet innefattar ofta rådgivning i ett inledande skede med bland annat strategiska överväganden, positionering och riskanalyser. Vi tillhandahåller även oberoende bedömningar i anslutning till tvister.

02

Transaktioner

KRZYMOWSKI biträder löpande i företagsöverlåtelser och fastighetstransaktioner. Vi har lång erfarenhet av att bistå med rådgivning avseende köp, försäljningar och omstruktureringar. Våra uppdrag har bland annat innefattat överlåtelser av fastighetsförvaltande bolag (kontorsfastigheter, samhällsfastigheter och flerbostadshus), bolag verksamma inom bygg- och fastighetstjänster, PR, företagstjänster, media samt hotell- och restaurang. Vi anlitas ofta i ett tidigt skede i transaktionen, vilket gör att vi kan bidra med mervärde redan i struktureringsfasen. Vi överser hela transaktionsprocessen och utarbetar tillsammans med klienten en effektiv försäljnings- och förvärvsstrategi.

03

Second opinions, utredningar & utbildningar

Ibland behöver man goda råd. Vi utreder förutsättningar, förhandlar och skriver avtal eller biträder med utredningar av komplicerade rättslägen. Kunskap är tvisteprevention. Vi erbjuder därför kurser, seminarier och föreläsningar för att bistå företagsledningar i att minska risken för onödiga och kostsamma tvister.

04

Förhandlingar

Vi arbetar med kommersiell avtals- och hyresrätt och företräder regelbundet parter vid upprättande och förhandling av komplexa avtal, omförhandlingar och uppsägningar inom flera olika branscher. Inom fastighetsområdet bistår vi även våra klienter med inventering och analyser av hyresbestånd för effektivisering och minimering av risker.

SV / ENG