KRZYMOWSKI advokater.

Våra uppdrag

Krzymowski advokater har sedan 2010 arbetat med kommersiell tvistlösning, företagsöverlåtelser och rådgivning. Nedan följer ett litet representativt urval av de uppdrag vi arbetat med.

Tvist

Efter genomförd företagsöverlåtelse hävde köparen överlåtelsen med åberopande av väsentligt fel i verksamheten. KRZYMOWSKI företrädde säljaren som efter omfattande utredning kunde visa att det inte var möjligt att häva köpet av företaget.

Transaktion

KRZYMOWSKI biträdde ägarna till en bolagsgruppering, verksam i hela Skandinavien, som köptes upp av ett internationellt noterat företag. Inför överlåtelsen bestod uppdraget i att konsolidera bolagen från olika länder för att därefter förhandla fram och genomföra överlåtelsen.

Utredning

KRZYMOWSKI upprättade en utredning för ett fastighetsbolag om möjliga modeller för uthyrning med hänsyn till aktuella förändringar i rättsutvecklingen. Utredningen omfattade alternativa hyres- och äganderättsmodeller för nyuppförda fastigheter med såväl kommersiella ytor som bostadsytor.

Tvist

KRZYMOWSKI företräde en kommun som i samband med ett hyresavtals upphörande stämts på drygt 90 mkr av fastighetsägaren.

Tvist

KRZYMOWSKI företrädde konsult, s.k. företagsmäklare, i tvist mot en uppdragsgivare. Uppdragsgivaren hade gjort en illojal hävning av uppdraget med påstående om att mäklaren utfört sitt uppdrag bristfälligt. Mäklaren fick rätt till skadestånd motsvarande full provision för obefogad hävning av uppdraget.

Utredning

KRZYMOWSKI upprättade en utredning avseende konsekvenserna av en konsolidering av en kommuns fastighetsbestånd som var uppdelat på direkt ägande och i kommunala fastighetsbolag. Utredningen omfattade en utvärdering av olika handlingsalternativ bl.a. med hänsyn till skatteeffekterna.

Transaktion

KRZYMOWSKI företrädde ett polskt bolag som öppnat en svensk filial och i samband med detta förvärvat en industrifastighet. Uppdraget omfattade rådgivning avseende svensk associations- och fastighetsrättslig lagstiftning.

Tvist

KRZYMOWSKI biträdde ett offentligt organ i tvist om att återfå kontroll över helägda dotterbolag vars styrelser överträtt sina mandat. I uppdraget ingick att omstrukturera ägandet med konsekvens- och skatterättsliga analyser.

Förhandling

KRZYMOWSKI biträdde en statlig hyresgäst i omförhandling av lokalhyresavtal avseende specialfastigheter. Uppdraget avsåg att för hyresgästens räkning säga upp hyresavtalet, utreda marknadsvillkor, framställa nya villkor samt förhandla fram fördelaktigt hyresavtal.

SV / ENG