KRZYMOWSKI advokater.

Aktuellt

20 november 2023

Bygglov undanröjs

En fastighetsägare upptäckte att byggnation påbörjats på granntomterna. Vid närmare efterforskning visade det sig att en exploatör förvärvat flera tomter, sökt och beviljats bygglov av större byggnationer, utan att fastighetsägaren fått information om bygglovsansökan. Av detta skäl hade även överklagandefristen passerat, bygglovet vunnit lagakraft och byggnader uppförts.

KRZYMOWSKI har företrätt fastighetsägaren som av Mark- och miljööverdomstolen nu fått bifall för sin talan över domvilla med resultatet att det tidigare beviljade bygglovet undanröjs. I målet konstaterar MÖD att kommunen gjort fel i beviljandet av bygglovet när man vid beräkningen av byggnadernas placering vid tomtgräns inte beaktat loftgången och därmed felaktigt godkänt placering för nära tomtgräns. Loftgång kan enligt Svensk Standard (SS 21054:2020) inräknas i byggnadsarea och utgör därmed även mätpunkten för byggnadens avstånd till tomtgränsen. Fastighetsägaren borde således ha fått möjlighet att yttra sig, eftersom åtgärden stridit mot detaljplan. Ärendet återförvisas nu till kommunen för fortsatt handläggning och möjlighet för fastighetsägaren att tillvarata sina rättigheter i bygglovsprocessen.