KRZYMOWSKI advokater.

Aktuellt

26 februari 2012

Moms på förmedling av aktieöverlåtelser

Vi har i tidigare nyhetsbrev (#2 från 20110825) behandlat frågan om att mäklarprovision på aktieöverlåtelser är momsbefriad. Skatteverket har i dagarna publicerat ett klargörande i anledning av frågor som uppstått till följd av ställningstagandet i augusti. Nedan redogörs för ett urval av dessa frågor med tillhörande svar.

Alla eller en del av aktierna i företaget
Enligt Skatteverket har det ingen betydelse ifall uppdraget består av att förmedla alla eller en del av aktierna i ett företag. Antalet aktier som förmedlas påverkar nämligen inte tjänstens karaktär, varför även mäklarprovision för en delförsäljning är momsbefriad.

Fast arvode
Momsbefriad är även den ersättning som utgår i form av ett fast arvode (t.ex. vid uppdragstecknandet), under förutsättning att förmedlingen blir av. Skatteverket har i ställningstagandet Mervärdesskatt; Företagsförmedling, skatteplikt 2011-08-23, dnr 131 569884-11/111, anfört:

"För att en tjänst ska kunna vara en förmedlingstjänst ska ersättningen vara villkorad av att en eller flera huvudtransaktioner äger rum."

Skrivningen ska dock inte tolkas som att det avgörande för tjänstens karaktär av förmedlingstjänst är om ersättningen utgår i form av fasta- och/eller rörliga arvoden. En bedömning av tjänstens karaktär och vad som efterfrågas av mäklarens kund ska göras utifrån hela avtalet i varje enskilt fall. Tjänsten ska till sin karaktär anses vara en förmedlingstjänst när det framgår av avtalet att tjänsten ska resultera i en förmedling av företaget i form av en aktie- eller inkråmsöverlåtelse. Om tjänsten resulterar i en försäljning av aktierna så anser Skatteverket att den omfattas av undantaget för förmedling av aktier.

Förskott vid öppna avtal Ett uppdrag som formulerats som ett s.k. öppet avtal kan resultera i antingen en skattepliktig eller en skattefri förmedlingstjänst. Det är vad som slutligen överlåts som avgör om förmedlingstjänsten är skattepliktig eller inte. Skattskyldigheten för förskott som erhålls vid öppna avtal får därför avgöras utifrån de faktiska omständigheterna vid den tidpunkt då förskottet erhålls. Om det sannolika utfallet vid förskottstidpunkten är att uppdraget resulterar i en aktieöverlåtelse, så ska moms inte tas ut på förskotten. Om det trots detta visar sig att uppdraget slutligen resulterade i en inkråmsöverlåtelse, så ska moms tas ut på tidigare erhållna förskott och rättelse ska göras för den redovisningsperiod under vilken tjänsten tillhandahålls.

I vissa fall är det vid tidpunkten för förskottsbetalningen inte möjligt att bedöma om uppdraget kommer resultera i en aktieöverlåtelse eller i en inkråmsöverlåtelse. I ett sådant fall utlöser förskottet ingen skattskyldighet, eftersom det inte är ett förskott för en viss bestämd tjänst. Moms ska därför inte påföras på förskottet. Om det visar sig att uppdraget slutligen resulterade i en inkråmsöverlåtelse så ska moms tas ut på tidigare erhållna förskott för den redovisningsperiod under vilken tjänsten tillhandahålls.

Ej genomförd försäljning vid öppna avtal
Den fjärde frågan som behandlas handlar om hur ersättningen beskattas om ett öppet avtal avbryts och det inte blir någon försäljning av företaget, men då mäklaren trots detta har rätt att behålla hela eller delar av redan fakturerad ersättning. Skatteverket anser att ett uppdrag som avbryts i förtid ska beskattas om inte mäklaren kan visa att avsikten hela tiden varit att förmedla aktierna i bolaget.

Aktie- och inkråmsöverlåtelse
Visar det sig att en företagsöverlåtelse resulterat i två separata överlåtelser, en aktieavyttring och en inkråmsöverlåtelse, ska en uppdelning av beskattningsunderlaget göras.

Samtliga frågor med svar finns att hitta på: http://www.skatteverket.se/rattsinformation/stallningstaganden/2012/stallningstaganden2012/ 1317817112111.5.71004e4c133e23bf6db800045404.html