KRZYMOWSKI advokater.

Aktuellt

15 februari 2022

Två miljoner i sanktionsavgift för mäklare

Den som förmedlar överlåtelsen av fastigheter, lokaler eller bolag är skyldig att tillse att verksamheten inte utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Av detta skäl uppställer penningtvättslagen en mängd regler för hur verksamheten ska bedrivas. Vid överträdelser mot någon regel i lagen riskerar förmedlaren en sanktionsavgift (bland annat). I ett nyligen meddelat beslut har Länsstyrelsen funnit att en företagsmäklare begått allvarliga överträdelser av penningtvättsregelverket och ålagt bolaget att erlägga en sanktionsavgift om två miljoner kronor.

Om fallet

Länsstyrelsen inledde en tillsyn mot ett företagsmäklarbolag i Stockholmsområdet som bedriver verksamhet inom förmedling av juridiska personer. Bolaget är sedan 2016 registrerat i Bolagsverkets register mot penningtvätt. Vid Länsstyrelsens granskning visade det sig att företagsmäklaren inte uppfyllde kraven som uppställs enligt penningtvättslagen. Bolaget saknade en allmän riskbedömning av verksamheten, en riskbedömning av kunder, dokumenterade och uppdaterade rutiner och riktlinjer för åtgärder för kundkännedom, rutiner för säkerställa lämpligheten hos anställda samt dokumenterade rutiner och riktlinjer för övervakning och rapportering till finanspolisen.

Länsstyrelsens fann att företagsmäklaren därmed hade brustit beträffande nästintill samtliga delar av penningtvättsregelverket. Vid avsaknad av en dokumenterad, adekvat och verksamhetsanpassad allmän riskbedömning ansåg Länsstyrelsen att bolaget saknat förutsättningar att överhuvudtaget ha åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen konkluderade därför att bolaget haft i princip obefintliga rutiner och riktlinjer för att motverka risken att verksamheten utnyttjas för penningtvätt. Överträdelserna befanns i väsentliga delar vara synnerligen allvarliga och pågått under längre tid och bolaget hade därmed löpt ökad risk att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom avsaknad av dokumenterade rutiner och riktlinjer – och genom att inte ha följt penningtvättsregelverket – ansågs bolaget ha främjat osund konkurrens på marknaden. Sanktionsavgiften bestämdes till två miljoner kronor, vilket skett bland annat mot bakgrund av bolagets finansiella ställning.

Hyresförmedlarna och penningtvättsregelverket

Genom det nya penningtvättsdirektivet och den nya fastighetsmäklarlagen är den fastighetsmäklare som förmedlar lokaler numera skyldig att följa penningtvättsregelverket. Detta innebär att fastighetsmäklarföretag och mäklare med särskild registrering för hyresförmedling är verksamhetsutövare enligt penningtvättslagen och omfattas av dess skyldigheter fullt ut. Det är Fastighetsmäklarinspektionen som utöver tillsyn över lokalhyresförmedlarna.