KRZYMOWSKI advokater.

Information

Allmänna villkor

Dessa villkor gäller för alla tjänster som KRZYMOWSKI tillhandahåller till sina klienter.

1. Vårt arbetssätt
1.1. I syfte att erbjuda Er bästa möjliga kunskap och resurser arbetar vi på KRZYMOWSKI normalt i lag.
1.2. När vi anlitas för ett uppdrag kommer vi först överens om omfattningen av våra tjänster samt om vilka personer som ska arbeta med uppdraget. Omfattningen kan därefter komma att ändras, ökas eller minskas och vi kan behöva anpassa teamet därefter.
1.3. Alla hos KRZYMOWSKI verksamma medarbetare som arbetar för eller anlitas av KRZYMOWSKI omfattas av dessa villkor.
1.4. Vi följer Advokatsamfundets regler om god advokatsed.

2. Ändringar
2.1. Dessa villkor kan komma att bli föremål för ändringar från vår sida, på vår hemsida www.krzymowski.com finns alltid den senaste versionen. Endast uppdrag som antas och påbörjas efter det att ändringar av dessa villkor har publicerats på vår hemsida omfattas av de nya villkoren.
2.2. Kopia av den senaste versionen av dessa villkor skickas till Er på begäran.
2.3. Ändringar i dessa villkor avseende enskilda uppdrag ska nedtecknas skriftligen i samband med erhållande av uppdrag.

3. Arvoden och kostnader
3.1. I vår strävan att hitta den för Er bästa lösningen, erbjuder vi olika arvoderingsmöjligheter som timdebitering eller fast arvode. Om inte annat avtalats utgår timarvode.
3.2. På begäran kan vi i början av ett uppdrag förse Er med en uppskattning av vårt arvode och kostnader, så att Ni bättre kan bilda er en uppfattning om kostnadsbilden. För vissa typer av uppdrag kan vi även avtala om ett kostnadstak eller annat arvodesarrangemang (se punkt 3.1.).
3.3. Alla arvodesbelopp anges exklusive mervärdesskatt och liknande skatter, dessa tillkommer i enlighet med lag i den relevanta jurisdiktionen.
3.4. Ett flertal faktorer påverkar storleken på våra arvoden så som a) nedlagd tid, b) särskild kunskap och skicklighet som uppdraget krävt, c) de värden som uppdraget rör, d) eventuella risker för KRZYMOWSKI e) den tidsmässiga ramen för uppdragets utförande och f) resultat.
3.5. Kostnader för resor och andra utgifter tillkommer normalt utöver våra arvoden. Vi betalar vanligen begränsade utgifter för Er räkning och debiterar dem i efterskott. Vi kan dock komma att be om förskott för utgifter eller vidarebefordra den aktuella fakturan till Er för betalning.

4. Fakturering
4.1. I syfte att uppnå bästa möjliga lösningar kommer vi i början av uppdraget komma överens om faktureringsmetod. Om inte annat avtalas fakturerar vi månadsvis.
4.2. Vi förbehåller oss rätten att ställa ut en preliminär faktura ”a conto” för vårt arvode i vissa fall. Om så skett ska den slutliga fakturan för uppdraget ange totalbeloppet för vårt arvode från vilket det arvode som betalats ”a conto” dras av.
4.3. I vissa fall kommer vi att begära förskott innan vi påbörjar vårt uppdrag. Detta kommer att användas till att reglera framtida fakturor. Förskottsbeloppet kan komma att över- eller understiga det totala arvodet.
4.4. Om annat inte avtalas förfaller våra fakturor till betalning tio dagar efter fakturadatum.
4.5. I fråga om fakturor utställda av KRZYMOWSKI kommer vi att debitera dröjsmålsränta på för sent betalade belopp från förfallodagen till datum för betalning efter en räntesats om fem procent per månad.

5. Klientkontroll och information
5.1. För vissa uppdrag är vi enligt lag skyldiga uppnå ”kundkännedom”. För detta ändamål måste vi kontrollera våra klienters identitet och ägarförhållanden samt informera oss om arten av och syftet med ärendet innan uppdraget påbörjas. Vi kan därför komma att be Er att tillhandahålla identitetshandlingar och annan dokumentation om Er och annan person som förekommer i uppdraget och, ifall Ni är en juridisk person, de fysiska personer som har den yttersta kontrollen över den juridiska personen eller personerna, samt om information och dokumentation utvisande varifrån medel och andra tillgångar härrör. En sådan begäran kan komma även efter att ett uppdrag inletts. Om ni inte lämnar den begärda dokumentationen kan vi enligt lag vara skyldiga att omedelbart avbryta utförandet av uppdraget och relationen med er. Vi är även skyldiga att verifiera den information som lämnas till oss och därför kan vi komma att inhämta information från externa källor. Vi kommer behålla all information och dokumentation som vi inhämtat i samband med dessa kontroller.
5.2. Vi är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. Vidare är vi enligt lag förhindrade att underrätta Er om att misstankar föreligger eller om att anmälan har gjorts eller kan komma att göras. I de fallen misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering föreligger, är vi skyldiga att avböja eller frånträda uppdraget.
5.3. Ansvar för eventuell direkt eller indirekt skada som Ni förorsakas genom KRZYMOWSKIs iakttagande av de skyldigheter som vi har uppfattat åligger oss enligt punkterna 5.1. och 5.2. kan inte åvila KRZYMOWSKI.
5.4. Vi kan vara förhindrade att företräda en part om det föreligger en intressekonflikt i förhållande till annan klient. Därför är det viktigt att ni före och under uppdraget förser oss med den information som Ni bedömer kan vara väsentlig för att avgöra om en intressekonflikt föreligger eller kan komma att föreligga.
5.5. Genom att anlita KRZYMOWSKI anses Ni ha samtyckt till att vi agerar i enlighet med vår lagstadgade skyldighet att i vissa fall lämna information till skattemyndigheterna om Ert momsregistreringsnummer och värdet av de tjänster som vi har levererat till Er.

6. Rådgivning
6.1. Vår rådgivning är anpassad till förhållandena i det enskilda uppdraget, de fakta som presenterats för oss samt de instruktioner ni ger oss. Därför kan Ni inte förlita Er på rådgivningen i ett annat uppdrag eller använda den för annat ändamål än det för vilket den lämnades. Om vi inte avtalar något annat omfattar vår rådgivning i ett specifikt uppdrag inte möjliga skattekonsekvenser.
6.2. Vi kan endast lämna råd om rättsläget i den jurisdiktion inom vilken vi är verksamma och vi ger inte råd om rättsläget i någon annan jurisdiktion. Baserat på vår allmänna erfarenhet av andra jurisdiktioner kan vi uttrycka uppfattning om juridiska frågor i andra jurisdiktioner, detta är dock inte juridisk rådgivning. Vi bistår Er dock gärna med att inhämta nödvändiga råd från jurister i andra relevanta jurisdiktioner.
6.3. Samtidigt som det är vår policy att i vissa fall och på generell basis (t.ex. genom nyhetsbrev) informera våra klienter och andra om utvecklingen på det juridiska området, är de råd vi lämnar till Er i ett uppdrag baserade på rättsläget vid den tidpunkten de lämnas. Om vi inte särskilt avtalat annat, åtar vi oss inte att uppdatera de råd vi lämnat med hänsyn till efterkommande förändringar av rättsläget.

7. Ansvarsbegränsning
7.1. Vårt ansvar för ren förmögenhetsskada som Ni vållas till följd av fel eller försummelse från vår sida vid uppdragets utförande är begränsat till ett belopp som motsvarar det högre av fem gånger arvodet för uppdraget och fem miljoner kronor.
7.2. Vårt ansvar gentemot Er ska reduceras med alla belopp som kan utfås enligt någon försäkring som Ni har tecknat eller som har tecknats för Er eller enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse där Ni är part eller förmånstagare, om inte det är oförenligt med Ert avtal med en försäkringsgivare eller annan tredje part eller om Era rättigheter gentemot en försäkringsgivare eller tredje part inskränks på grund av detta.
7.3. Med undantag för vad som anges i punkt 7.5 ska vi inte ha något ansvar gentemot någon tredje man på grund av Er användning av dokument eller annan rådgivning från KRZYMOWSKI. Om det inte är särskilt avtalat kommer vi inte att ansvara för att fastställda tidpunkter uppfylls eller för att någon del av arbetet för Er inte färdigställs inom föreslagna tidsramar, eller för att vi inte har möjlighet att påbörja eller fortsätta vårt arbete på grund av omständigheter utanför vår kontroll.
7.4. Om vi har åtagit oss att rådge om möjliga skattekonsekvenser omfattar vårt ansvar inte skatter som Ni ska betala om det inte vid tidpunkten för vår rådgivning stod klart att Ni kunde ha uppnått Era kommersiella mål genom att använda en alternativ struktur eller metod utan ytterligare kostnad eller risk och därigenom helt skulle ha undvikit betalningen av dessa skatter.
7.5. Om vi, på Er begäran, avtalar att tredje man kan förlita sig på ett dokument som tagits fram av oss eller rådgivning som lämnats av oss ska detta inte öka eller i övrigt påverka vårt ansvar och vi ska endast vara ansvariga gentemot sådan tredje man i den utsträckning som vi är ansvariga gentemot Er. Alla belopp som betalas till tredje man till följd av detta ansvar ska i motsvarande mån reducera vårt ansvar gentemot Er och vice versa. Om det särskilt avtalas att en tredje man får förlita sig på ett dokument som tagits fram av oss eller på råd som vi lämnat uppstår inte något klientförhållande mellan oss och denne tredje man.
7.6. Oavsett övriga bestämmelser i denna punkt (punkt 7), ansvarar KRZYMOWSKI alltid gentemot Er för skador orsakade genom uppsåt eller grov vårdslöshet.
7.8. Ansvarsbegränsning som enligt dessa villkor eller separat avtal med Er gäller för KRZYMOWSKI gäller i alla avseenden även till förmån för och är tillämpliga på jurister och andra personer som arbetar för eller har arbetat för eller anlitas eller har anlitats av KRZYMOWSKI.

8. Samarbete med andra rådgivare
8.1. Vi bistår Er gärna med att finna och instruera andra rådgivare i särskilda frågor.
8.2. Om vi instruerar, anlitar och/eller arbetar tillsammans med andra rådgivare, ska dessa rådgivare anses vara oberoende av oss och vi tar inte något ansvar för att ha rekommenderat dem till Er eller för råd som de ger om vi inte specifikt avtalar annat. Vi ansvarar inte för arvoden eller kostnader som sådana rådgivare debiterar. Fullmakt att instruera rådgivare innebär befogenhet att acceptera en ansvarsbegränsning för Er räkning.
8.3. När vi instruerar andra rådgivare kan vi på Er begäran inhämta offerter på arvoden från dem och/eller avtala om arvoden med dem. Även om vi kan bistå Er vid diskussioner med andra rådgivare tar vi inte något ansvar för sådana offerter och/eller avtal.
8.4. Om flera rådgivare är ansvariga gentemot Er för en skada som drabbat Er ska vårt ersättningsansvar begränsas till den andel av skadan som i storlek förhåller sig till hela skadan på samma sätt som vårt arvode i storlek förhåller sig till samtliga ansvariga rådgivares arvoden sammanräknade (oavsett om dessa andra rådgivare har uteslutit eller begränsat sitt ansvar eller skulle vara oförmögna att betala sin del av det totala kravet).
8.5. Om en annan rådgivares ansvar gentemot Er är mer begränsat än vårt ansvar ska eventuellt ansvar som vi har gentemot Er till följd av vårt eventuella solidariska ansvar med den andre rådgivaren reduceras med den ersättning vi skulle ha kunnat återfå från den rådgivaren om dennes ansvar gentemot Er inte hade begränsats på det sättet (och oavsett om den andre rådgivaren skulle ha kunnat betala ersättningen till oss).

9. Kommunikation
9.1. Vi kommunicerar med våra klienter och andra parter involverade i ett uppdrag på flera olika sätt såsom via internet och e-post. Dessa är effektiva kommunikationssätt vilka dock kan innebära risker för vilka vi inte tar något ansvar.
9.2. Våra spam- och virusfilter och säkerhetsarrangemang kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. Ni bör därför följa upp viktig e-post via telefon.

10. Immateriella rättigheter och sekretess
10.1.Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat vi genererar för våra klienter tillhör oss, men Ni har rätt att använda resultatet för de ändamål för vilka det tillhandahålls. Om annat inte avtalas får inte något dokument eller annat arbetsresultat som genereras av oss ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.
10.2. Vi skyddar den information som ni lämnar till oss.
10.3. När ett uppdrag är avslutat kan vi komma att informera om vårt uppdrag för Er i vårt marknadsföringsmaterial och på vår webbplats. Om vi har anledning att anta att Ni kommer att reagera negativt kommer vi att begära Ert medgivande innan vi lämnar vår information.
10.4. Om Ni tillåter att vi anlitar eller samarbetar med andra rådgivare i uppdraget, har vi rätt att lämna ut material och övrig information som vi anser kan vara relevant för att rådgivaren ska kunna lämna råd till eller utföra tjänster för Er. Detsamma gäller material och övrig information som vi erhållit till följd av de kontroller och verifieringar som vi utfört enligt punkt 5.1.
10.5. Under den tid som ett uppdrag pågår kan vi lagra dokument och arbetsresultat som vi, Ni eller tredje man tagit fram, elektroniskt i ett byrågemensamt system för att underlätta tillgång till nödvändig information för de jurister som arbetar för Er.
10.6. När ett uppdrag slutförts kommer vi att bevara (eller hos tredje man lagra) alla relevanta dokument och allt relevant arbetsresultat som genererats i ett uppdrag, i pappersform eller i elektronisk form, under den tid som vi anser vara lämplig för den särskilda typen av uppdrag, men under inga omständigheter under kortare tid än vad som krävs enligt reglerna för advokatsamfundet.

11. Konsumenttvistnämnden och förfarandet vid klagomål och krav mot oss
11.1. Vi vill informera dig om Konsumenttvistnämnden som drivs av Advokatsamfundet. Dit kan du vända dig om du är missnöjd med den juridiska tjänst som en advokat eller byrå har levererat. Det kostar 100 kronor att anmäla ett ärende och prövningen i nämnden tar ca 90 dagar. Advokaten eller byrån är skyldiga att följa nämndens utslag. Mer information om detta hittar du på advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.
11.2Vi vill säkerställa att Ni är nöjd med våra tjänster och att de uppfyller Era förväntningar. Om Ni, av något skäl, är missnöjda eller har klagomål ska Ni meddela KRZYMOWSKI detta så snart som möjligt. På Er begäran kommer vi utreda Ert klagomål och försöka besvara de frågor som Ni kan ha.
11.3. Krav som har samband med rådgivning som någon enhet inom KRZYMOWSKI har lämnat ska framställas så snart som Ni har blivit medveten om de omständigheter på vilka kravet grundas. Krav får inte framställas senare än tolv månader efter det senare av i) den dag då den sista fakturan utställdes för det uppdrag som kravet avser och ii) den dag då de aktuella omständigheterna var kända för Er eller, efter rimlig efterforskning, kunde ha blivit kända för Er.
11.4. Om Ert krav mot oss baseras på tredje mans, skattemyndighets eller annan myndighets krav mot Er ska vi ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för Er räkning under förutsättning att vi håller Er skadeslös. Om Ni reglerar, träffar förlikning eller i övrigt vidtar någon åtgärd avseende sådant krav utan vårt samtycke, ska vi inte ha något ansvar för kravet.
11.5. Om Ni ersätts av oss för något krav ska Ni, som villkor för vår ersättning, överföra rätten till regress mot tredje man genom subrogation eller överlåtelse till oss eller till våra försäkringsgivare.

12. Tillämplig lag och jurisdiktion
12.1 Dessa villkor och alla frågeställningar kring dem och alla frågeställningar som rör vårt/våra uppdrag för Er regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt.
12.2. Tvist, meningsskiljaktighet eller anspråk som härrör från eller har samband med dessa villkor eller brott mot villkoren, uppsägning eller ogiltighet av villkoren eller avseende någon fråga som rör vårt/våra uppdrag för Er ska avgöras i svensk domstol.

Copyright © 2020 by KRZYMOWSKI ADVOKATER

SV / ENG